Adang Sea Tour And Transport Service
1076 M.2 Paknam, Langu, Satun, Thailand 91110
No. 41/00379
Tel: 6674 783338, 6687 2875883, 6689 7357637
Fax: 6674 783077
www.adangseatour.com

E-mail: adangseatour@hotmail.com /

https://www.facebook.com/AdangSeaTour3 วัน 2 คืน (รอบใน)
เกาะอาดัง – ราวี – หลีเป๊ะ –หินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะไข่

วันแรก ปากบารา-หลีเป๊ะ
10.30 น. พร้อมกัน ณ..ท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
11.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางเกาะตะรุเตา นำท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจพร้อมแวะเยี่ยมชม อชตต. หลังจากนั้น
เดินทางแวะเกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหินพร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูล
12.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. นำท่านแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล เดินเล่น walking Street บนเกาะหลีเป๊ะ
17.30 น. ชมพระอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าอันดามันใต้ ณ..Sunset Beachวันที่สอง หลีเป๊ะ-หินงาม-จาบัง-หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะอาดัง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น. นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ..ร่องน้ำจาบัง
ชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม
10.30 น. เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-ราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ..เกาะราวี
13.00 น. นำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ..เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม
16.30 น. นำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพความประทับใจ และเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ..เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่สาม หลีเป๊ะ-ปากบารา
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น. เตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้
09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
10.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพอัตราค่าบริการนี้รวมการบริการดังนี้
-ค่าเรือ Speed Boat ไป- กลับ
-ค่าเรือนำเที่ยวตามเกาะต่างๆ
-อาหารรวม 3 มื้อ
-ค่าที่พัก 2 คืน ( เกาะหลีเป๊ะ )
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ
-ประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000
-ค่าสน้อคเกิ้ลและชูชีพ
-ซ้อฟดริ้ง และผลไม้

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Facebook Comments