lipetogo.com

Adang Sea Tour And Transport Service
1076 M.2 Paknam, Langu, Satun, Thailand 91110 No. 41/00379
Tel: 6674 783338, 6687 2875883, 6689 7357637 Fax: 6674 783077
www.adangseatour.com E-mail: adangseatour@hotmail.com


ทริปดำน้ำโซนนอก08.30 น.   รับลูกค้าหน้ารีสอร์ท ที่พักเกาะหลีเป๊ะ
09.00 น.   เตรียมตัวท่องทะเลใต้ อย่างจุใจอีกครั้ง ถึงหมู่เกาะดง-หินซ้อน นำท่านดำน้ำดูปะการัง
หลากสีสันและนานชีวิตใต้ทะเลอย่างจุใจ และหลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เกาะไผ่-รอกลอย
นำท่านสัมผัสความเป็นธรรมชาติภายใต้ฝืนฟ้ากับน้ำทะเลสีคราม
12.00 น.  บริการอาหารกลางวันบนเรือ / หน้าหาด
13.00 น. นำท่านเดินทางดำน้ำ ดูปะการังต่อ ณ.เกาะผึ้งน้อย-เกาะผึ้งใหญ่
15.30 น. นำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพความประทับใจและเดินทางสู่ที่พัก ณ..เกาะหลีเป๊ะ


อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร ท่ า น ล ะ 6 5 0 บ า ท

อัตราค่าบริการนี้รวม:
1.ค่าเรือหางยาวนำเที่ยวตามทริป
2.ค่าอาหารเที่ยง แบข้าวกล่อง
3.ค่าหน้ากากและชูชีพ

Facebook Comments