l i p e t o g o . c o m

Adang Sea Tour And Transport Service
1076 M.2 Paknam, Langu, Satun, Thailand 91110 No. 41/00379
Tel: 6674 783338, 6687 2875883, 6689 7357637 Fax: 6674 783077
www.adangseatour.com E-mail: adangseatour@hotmail.com / https://www.facebook.com/AdangSeaTour


4 Days 3 Night พักปากบารา 1 คืน เกาะหลีเป๊ ะ 2 คืน
หลีเป๊ะ-ปราสาทหินพันยอด


วันแรก ปากบารา-ตะรุเตา-เกาะไข่-หลีเป๊ะ
10.30 น. พร้อมกัน ณ..ท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ ะ
11.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางเกาะตะรุเตา
นำท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจพร้อมแวะเยี่ยมชม อช.ตต. หลังจากนั้นเดินทางแวะเกาะไข่
นำท่านชมซ้มุ ประตูหินพร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก
12.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ ะ รับประทานอาหารกลางวัน ณ..รีสอร์ทที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. นาท่านแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล เดินเล่น walking Street บนเกาะหลีเป๊ ะ
17.30 น. ชมพระอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าอันดามันใต้ ณ..Sunset Beach
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ..รีสอร์ทที่พัก

วันที่สอง หินซ้อน-เกาะดง-อ่าวไผ่-เกาะรอกลอย-หาดทรายขาวเกาะราวี-เกาะหินงาม-จาบัง-เกาะอาดัง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น. นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำ น้ำดูปะการัง อย่างจุใจ ณ..เกาะดง-หินซ้อน
10.30 น. เดินทางต่อไปยังอ่าวไผ-่ เกาะรอกลอย นาท่านเล่นน้าหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ..ชายหาดเกาะรอกลอย
13.00 น. เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้าหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด
นำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ..เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม
หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ..ร่องน้าจาบัง
16.30 น. ก่อนเข้าที่พัก นาท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพความประทับใจ
และเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ณ..เกาะหลีเป๊ ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ..รีสอร์ทที่พัก เสิร์ฟพร้อมปู / ก้งุ / ปลา สด ๆๆ

วันที่สาม หลีเป๊ะ-ปากบารา
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น. เตรียมตัวอาลาท้องทะเลอันดามันใต้
09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
10.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา
บ่าย พร้อมกัน ณ จุดลงเรือท่าเรือแหลมเต๊ะปัน เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางสู่ปราสาทหินพันยอด
ออกเดินทางสู่ปราสาทหินพันยอด ระหว่างทางชมทิวทัศน์ความงามของจันผาพันปี สาหร่ายแดง อ่าวต๊ะโละบิแต
ถึงหน้าเขตหมู่เกาะเขาใหญ่ ล่องเรือคายัคถ้าลอดพบรัก ถ้าโละพางของโจรสลัด
เข้าชมประติมากรรมธรรมชาติสรรสร้างมหัศจรรย์แท่นประสาทหินพันยอด
ล่องเรือออกจากประสาทหินพันยอดมุ่งหน้าสู่บ่อหน้าใต้ทะเล และมุมถ่ายรูปที่มีธรรมชาติสมบูรณ์ งดงาม และเงียบสงบ พักผ่อนหลังอิ่มเอม
เดินลัดเลาะเข้าสู่ยุคหินข้ามเวลา เราจะพาท่านไปพบกับแหล่งฟอสซิลหินแหล่งใหม่ของสตูล
16.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ Lake Terrace Resort หลังจากนั้นนาท่านชมสะพานข้ามกาลเวลา ณ อุทยานหมู่เกาะเภตรา และชมหินห้าสี หาด
หินชื่อดังที่เกิดจากการขัดสีของน้าทะเล ทาให้เป็นหินหลากสี
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก

วันที่สี่
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก
11.30 น. เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
13.30 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ เดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวมการบริการดังนี้……..
 ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับ # ค่าห้องพัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )
 ค่าอาหารรวม 9 มื้อ # ค่าหน้ากากดาน้า พร้อมชูชีพครบคน
 ค่าซ้อฟดริ้งและผลไม้บริการตลอดการเดินทาง
 # ค่าไกด์นาเที่ยว และเรือหางยาวอานวยความสะดวก #ค่าเรือนาเที่ยวเขาใหญ่
 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท # ค่าธรรมเนียมต่างๆ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและผลประโยชน์ของท่านเป็นสาคัญ


4 Days 3 Night
Stay at Pakbara for 1 night, Lipe Island for 2 nights
Lipe to Prasat Hin Panyod
พักปากบารา 1 คืน เกาะหลีเป๊ ะ 2 คืน
หลีเป๊ ะ-ปราสาทหินพันยอด


1st Day Trip: Pakbara – Ta Ru Tao – Kai Island – Lipe
10.30 am. Being ready at Pakbara pier and preparing to travel to Lipe Island.
11.00 am. Heading to Lipe Island, and on the way of Ta Ru Tao Island, will lead you taking impressive picture, and after that visiting Kai Island. Leading you to watch the Stone Arch with capturing memorable picture of the tourism symbol of Satun.
12.30 pm. Arrived at Lipe Island, having lunch at resort. Taking a rest.
04.00 pm. Bringing you visiting Sea Gypsy Village and take a walk on Lipe’s walking street.
05.30 pm. Watching Sun Set at Sunset beach.
06.30 pm. Serving dinner at resort.

2nd Day Trip: Hin Son – Dong Island – Pai Bay – Rok Loy Island – White Sand beach, Rawi Island – Hin Ngam Island – Jabung – Adung Island.
07.00 am. Serving breakfast at resort.
08.00 am. Leading you to meet with an exciting and impressive diving for watching coral at Dong Island – Hin Son.
10.30 am. Going to Pai Bay – Rok Loy Island, and swimming at the beach with various fishes.
12.00 am. Serving Lunch at Rok Loy beach.
01.00 pm. Heading to White Sand Beach – Rawi Island, and bringing you go to Hin Ngam Island watching the beautiful stone. After that, leading you to see seven colored coral and the beautiful nature under the see at Jabung pinnacle.
04.30 pm. Before going to resort, will bring you to Adung Island for taking impressive photos, and going back to resort at Lipe Island. Taking a rest.
06.00 pm. Serving dinner at resort with fresh crab, shrimp, and fish.

3rd Day Trip: Lipe – Pakbara Pier
07.00 am. Serving breakfast at resort.
08.00 am. Preparing to leave South Andaman Sea.
09.00 am. Leaving to Pakbara pier.
10.30 am. Arrived at Pakbara pier.
At the afternoon, being ready at boat drop point of Laem Tae Pun pier, preparing before going to Prasat Hin Panyod.
Heading to Prasat Hin Panyod, and on the way, take time to see the beautiful view of Jan Pa Pan Pee, Red sea weed, Ta Lo Bi Tae Bay.
At Kao Yai Island, kayaking at Pobe Rak Cave, Lo Pang Cave of Pirate.
Watching the amazing sculpture of Prasat Hin Panyod created by nature.
Cruising to Prasat Hin Panyod, heading to the pond under the sea, and taking picture with the luxuriant nature, magnificent, and peaceful. Then, taking a rest.
Back to the Stone Age across the time, we will bring you to meet new fossil sources of Satun.
04.00 pm. Going back to Lake Terrace Resort, then bringing you to see Time Travel Bridge at Petra Islands Park and watching five colored stones (The famous stone made from sea scrubbing to be several color)
06.30 pm. Having dinner at resort.

4th Day Trip:
07.30 am. Having breakfast at resort
11.30 am. Heading to Hat Yai International Airport.
01.30 pm. Arrived at Hat Yai International Airport, then going back to your country, and Bon Voyage.

This Service included:
– Speed Boat Cost (round-trip)
– Accommodation Cost for 2 nights ( 2 person)
– Food for 9 meals
– Snorkeling and Life jacket
– Soft Drink and Fruit for whole trip
– Tour Guide and ease long-tail boat
– Kao Yai guided Boat
– Travelling Insurance for 1,000,000 baht
– Any fees

Note: This program might be changed as a suitability


 

Facebook Comments