lipetogo.com

Adang Sea Tour And Transport Service
1076 M.2 Paknam, Langu, Satun, Thailand 91110 No. 41/00379
Tel: 6674 783338, 6687 2875883, 6689 7357637 Fax: 6674 783077
www.adangseatour.com E-mail: adangseatour@hotmail.com / facebook. adangseatour


ทริปดำน้ำโซนใน08.30 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
09.00 น.   นำท่านเดินทางสัมผัสความตื่นเต้น และความประทับใจ นำท่านชมปะการังเขากวาง
ณ..เกาะยางและนำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด ณ.. หาดทรายขาวเกาะราวี
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ..หาดเกาะราวี
13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหิน อันสวยงาม
หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสีและธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ..ร่องน้ำจาบัง
15.30 น.   นำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพความประทับใจและเดินทางสู่ที่พัก ณ..เกาะหลีเป๊ะ


อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร ท่ า น ล ะ 5 0 0 บ า ท

อัตราค่าบริการนี้รวม:
1.ค่าเรือหางยาวนำเที่ยวตามทริป
2.ค่าอาหารเที่ยง แบข้าวกล่อง
3.ค่าหน้ากากและชูชีพ

Facebook Comments