Adang Sea Tour And Transport Service
1076 M.2 Paknam, Langu, Satun, Thailand 91110 No. 41/00379
Tel: 6674 783338, 6687 2875883, 6689 7357637 Fax: 6674 783077
www.adangseatour.com E-mail: adangseatour@hotmail.com f adangseatour


2 Days 1 Night (OD002) at Lake Terrace Resort.

วันที่แรก Lake Terrace Resort – ปากบารา
09.00 น.  ลูกค้าเช็คอิน ณ. Lake Terrace Resort


วันสอง ปากบารา- หลีเป๊ะ – หินงาม-จาบัง-เกาะยาง-ราวี – อาดัง
บริการอาหารเช้า ณ..Lake Terrace Resort
09.30 น.  ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือปากบารา สู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเกาะไข่
นำท่านชมซุ้มประตูหินพร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูล
10.45 น.  ถึงเกาะหลีเป๊ะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการังอย่างจุใจ ณ..เกาะจาบัง – ราวี พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบข้าวกล่อง
13.00 น.  นำท่านดำน้ำ ดูปะการังอีกครั้ง ณ..เกาะยาง , ชมหาดหินที่มีแห่งเดียวที่นี่ ณ..เกาะหินงาม ก่อนเดินทาง
กลับนำท่านสู่เกาะอาดัง ร่วมกันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
14.30 น.  เดินทางเข้าสู่เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเยี่ยมชมเกาะหลีเป๊ะ
16.00 น.  เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
17.00 น.  ถึงท่าเทียบเรือปากบารา เข้าสู่ที่พัก ณ..Lake Terrace Resort พักผ่อนตามอัธยาศัยอัตราค่าบริการท่านละ 1,890 บาท

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้รวม:
1.ค่าเรือสปีดโบ๊ทไปกลับเกาะหลีเป๊ะ
2.ค่าอาหาร 2 มื้อ(เช้า,เที่ยง)
3.ค่าหน้ากากและชูชีพ
4.ค่าห้องพักที่เลคเทอเรสรีสอร์ท 1คืน
5.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ
6.ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ต่างชาติเพิ่ม200) บาท)


Facebook Comments